ทดสอบระบบต่างๆภายใน lms

ศึกษา ความหมายของข้อมูเล แหล่งข้อมูล ลักษณะของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล  ประโยชน์ของข้อมูลความหมาย ส่วนประกอบ หน้าที่ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การควบคุมเมาส์ แป้นพิมพ์   การวางมือบนแป้นพิมพ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม WordPad โปรแกรม Paint แถบเครื่องมือ การพิมพ์ข้อความ การกำหนดแบบอักษร ขนาดอักษร การจัดรูปแบบข้อความ สีข้อความ การกำหนดขนาดกระดาษ การบันทึกข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร

            โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น