คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฎิบัติการเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้ การแกะสลักผักและผลไม้ในรูปแบบพื้นฐาน การแกะสลักเพื่อการจัดตกแต่งอาหาร โต๊ะอาหาร และสถานที่ตามโอกาส

หลักการประกอบธุรกิจงานดอกไม้ การดำเนินธุรกิจงานดอกไม้ การออกแบบและการจกแจ่งร้าน การสร้างเอกลักษณ์ในธุรกิจงานดอกไม้ วิเคราะห์แนวโน้มการดำเนินธุรกิจงานดอกไม้ การจำลองธุรกิตร้านดอกไม้