การวิเคราะห์โครงสร้างของเส้นใย เส้นด้าย กระบวนการผลิตผ้า โครงสร้างผ้าชนิดต่าง ๆ และการตกแต่งที่มีผลต่อการใช้งานของผ้า

 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เข้าใจสาระสำคัญของเนื้อหา คำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพ

Listening; speaking; reading; writing; understanding the main idea of contents; vocabulary relating to fashion and garment design for communication and occupation

ความรู้พื้นฐานด้านเส้นใยสิ่งทอ คุณสมบัติและลักษณะของผ้าชนิดต่าง ๆ การเลือกซื้อ การนำไปใช้ การซ่อมแซมและการดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม

เทคนิคการเย็บตะเข็บต่างๆ  ปกเสื้อ  กระเป๋าในเสื้อผ้า