ความรู้พื้นฐานด้านเส้นใยสิ่งทอ คุณสมบัติและลักษณะของผ้าชนิดต่าง ๆ การเลือกซื้อ การนำไปใช้ การซ่อมแซมและการดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม