คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารและโภชนาการในชีวิตประจำวัน ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมู่ ชนิดของสารอาหารและพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน การกำหนดรายการอาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีและกายภาพของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาหาร การประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงในเชิงประกอบอาหารและการแก้ปัญหาในการประกอบอาหารโดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์