OOSD Exam for midterm 2/2559  :  25 Point 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)รหัส 02-212-213-50

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล โครงสร้างการเก็บข้อมูล ตัวแบบของข้อมูล และคำสั่งสำหรับการจัดการ ข้อมูล ระบบข้อมูลหลัก แบบความสัมพันธ์แบบลดหลั่นกันตามลำดับและแบบเครือข่าย การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน (Normalization)ภาษาที่ใช้บรรยายข้อมูล การรักษาความปลอดภัย ถูกต้อง และความน่าเชื่อถือได้ของระบบข้อมูลหลัก

javaObject-Oriented Software Development (รหัสวิชา 02-212-209)
คำอธิบายรายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ คลาส อ็อบเจ็กต์ ชนิดข้อมูลนามธรรม การใช้คุณสมบัติการถ่ายทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน และการนำของเดิมมาใช้ใหม่ กระบวนทัศน์การพัฒนา ซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงอ็อบเจกต์

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของภาพและทฤษฎีการมองเห็น การประมวลสัญญาภาพดิจิตอล การแปลงสัญญาณภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การหาลักษณะเฉพาะของภาพเพื่อใช้ในการอ้างถึงภาพ ทฤษฎีการบีบอัดภาพ และทฤษฎีของการรู้จำรูปแบบเบื้องต้น