แนวคิดฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับงานสื่อสาร อุปกรณ์การสื่อสารและหลักการทำงานที่เชื่อมโยงกับฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้ในงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ งานวิทยุกระจายเสียง และงานมัลติมีเดีย

หลักการบริหารจัดการมัลติมีเดีย การวิเคราะห์สภาพปัญหา การวางแผน การผลิตงาน และการประเมินผลเพื่อสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล