คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับคำจำกัดความหน่วย องค์ประกอบวงจรไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของความต้านทานกับอุณหภูมิ กฎของโอห์ม เคอร์ชอฟและเมช คุณสมบัติเชิงเส้นและการวิเคราะห์วงจรเชิงซ้อน การวิเคราะห์วงจรด้วยเมตริกซ์ตามทฤษฎีวงจรโหนด เทวินิน และนอร์ตัน