ทฤษฎี รูปแบบ การออกแบบ และกระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงานวิจัย  การทำวิจัยในชั้นเรียน  การผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการแก้ปัญหา

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับคำจำกัดความหน่วย องค์ประกอบวงจรไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของความต้านทานกับอุณหภูมิ กฎของโอห์ม เคอร์ชอฟและเมช คุณสมบัติเชิงเส้นและการวิเคราะห์วงจรเชิงซ้อน การวิเคราะห์วงจรด้วยเมตริกซ์ตามทฤษฎีวงจรโหนด เทวินิน และนอร์ตัน