หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับหนี้สินและสวนของเจาของการจําแนกประเภท หนี้สิน การรับรูรายการการวัดมูลคาการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลหนี้สินในงบการเงิน การบัญชีสําหรับการจัดตั้งกิจการการดําเนินงาน การแบงกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงสวนของ เจาของการเลิกกิจการและชําระบัญชีของหางหุนสวน บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดการ แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสวนของเจาของในงบการเงิน กําไรตอหุน และ งบกระแส เงินสด

Principles and methods of accounting for liabilities and equities, classification of liabilities, recognition, measurement, presentation and disclosure of liabilities on financial statements; accounting for establishing business; accounting for operating in business, accounting for distributing profits and losses to their owners, accounting for change in equities, accounting for liquidation of partnership limited; company limited and public company limited; presentation and disclosure of equities on financial statements; earnings per share; and statement of cash flow

สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประเด็นจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินทางใจทางจริยธรรม

Ethical environments; ethical theories; corporate governance and ethical management; corporate social responsibility; accounting code of conduct; ethical issues facing business and the accounting profession; and ethical decision making

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยสินทรัพย์ในงบการเงิน

Principles and methods of accounting relating to assets, classifying types of assets, distinguishing and valuating the assets, recognizing the assets as cost and expenses under the principles of accounting; impairment of assets; presenting and disclosing the assets on financial statements

สภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ การตัดสินใจทางจริยธรรม 

ศึกษาเกี่ยวกับบัญชีหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน การบัญชีห้างหุ้นส่วน และการบัญชีบริษัทจำกัด