กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ และความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนำเสนองาน

Cooperative education process; selecting establishments and job applications; job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality system and safety; report writing and presentation delivery

 

ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคาดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติเงินเฟ้อเงินฝืดและเงินตึงตัววัฎจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการชำระเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข

กลยุทธ์การลงทุนยุคใหม่ กระบวนการในการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน หลักทรัพย์รัฐบาลและหลักทรัพย์ธุรกิจ การคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์เทคนิค วิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

Modern investment; modern investment strategies; investment processes; investment risk and return; government securities and business securities; calculation of investment return of various securities; basic principles of securities analysis including fundamental analysis and technical analysis; trading operations in securities markets

ลักษณะและปัญหาดุลการชำระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง ตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ ตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน Characteristics and problems of balance of payment; foreign exchange system; foreign exchange rate risk; financial instruments for hedging; equity securities market and fixed income securities market; foreign exchange markets, international monetary system; international financial institutions; economic and financial problems

กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ และความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนำเสนองาน

ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การพยากรณ์และวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน มูลค่าของเงินตามเวลา การเงินระหว่างประเทศ

ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การประกันภัย โครงสร้างของกรมธรรม์ประกันภัย หลักการที่สำคัญของสัญญาประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การดำเนินงานของธุรกิจประกันภัย