ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจ  ชนิดของระบบสารสนเทศที่ใช้ในกิจการ  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  การใช้ระบบเครือข่ายและบริการบนอินเตอร์เน็ต  การใช้ระบบปฏิบัติการและการใช้โปรแกรมประยุกต์ในปัจจุบัน

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานภาษาจาวา โครงสร้างและรูปแบบคำสั่ง ตัวแปรและชนิดของข้อมูล คำสั่งควบคุมการทำงาน การเขียนโปรแกรมแบบควบคุมเหตุการณ์ คลาส อ็อบเจกต์ และอาร์เรย์ คุณสมบัติการสืบทอด และการพ้องรูป การใช้งานคลาสแบบต่างๆ การใช้งานแพคเกจสวิง
Basic information about the use of internet and innovation for multinational corporate; marketing; retail activities; applicaton of technology and innovation; team working; creative utilization of technology and innovation for doing business including online shopping; online market research ; online advertisement ; mobile marketing and social network

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์  คำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML การออกแบบเว็บเพจ  การแสดงข้อความและภาพกราฟิก  การสร้างการเชื่อมโยง  การสร้างมัลติมีเดีย  การสร้างเลเยอร์และตาราง  การสร้างเฟรมและฟอร์ม  การอัพโหลด  เทคนิคการสร้างสีสั้นให้เว็บเพจ

การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ การสร้างเว็บบอร์ด การสร้างสมุดเยี่ยมชม การสร้าง แบบสอบถาม การสร้างฟอร์มรับข้อมูล
การประมวลผลด้วยระบบฐานข้อมูล การเลือกซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน