การติดตั้งและการใช้งานภาษาจาวา โครงสร้างและรูปแบบคำสั่ง ตัวแปรและชนิดของข้อมูล คำสั่งควบคุมการทำงาน การเขียนโปรแกรมแบบควบคุมเหตุการณ์ คลาส อ็อบเจกต์ และอาร์เรย์ คุณสมบัติการสืบทอด และการพ้องรูป การใช้งานคลาสแบบต่างๆ การใช้งานแพคเกจสวิง

Installation and usage of the Java Programming Language; structure and syntax of Java statements; variables and data types; control statements; event-driven programming; class; object and array; inheritance and polymorphism; use of classes and swing package

การประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา รวมถึงสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ และระบบสนับสนุน การแทนข่าวสาร การเผยแพร่และการจัดการ การจัดการที่อยู่การทํางานร่วมกัน และการกู้คืน เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย โพรโทคอลของเครือข่ายแบบเซลลูลาร์ โมบายไอพี การทํางานของโพรโทคอล ทีซีพี ในสภาพแวดล้อมแบบไร้สาย การทำงานระหว่างอุปกรณ์พกพาต่างๆ กับฐานข้อมูล ในสภาพแวดล้อมแบบไร้สาย

Mobile computing and wireless communication; including the software architecture and support systems; information representation; publishing and management; address management; collaboration and recovery; wireless technology; protocols of cellular network; IP mobile and TCP protocols working in the wireless environment; working between various portable devices and database in a wireless environment

ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจ  ชนิดของระบบสารสนเทศที่ใช้ในกิจการ  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  การใช้ระบบเครือข่ายและบริการบนอินเตอร์เน็ต  การใช้ระบบปฏิบัติการและการใช้โปรแกรมประยุกต์ในปัจจุบัน

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานภาษาจาวา โครงสร้างและรูปแบบคำสั่ง ตัวแปรและชนิดของข้อมูล คำสั่งควบคุมการทำงาน การเขียนโปรแกรมแบบควบคุมเหตุการณ์ คลาส อ็อบเจกต์ และอาร์เรย์ คุณสมบัติการสืบทอด และการพ้องรูป การใช้งานคลาสแบบต่างๆ การใช้งานแพคเกจสวิง
Basic information about the use of internet and innovation for multinational corporate; marketing; retail activities; applicaton of technology and innovation; team working; creative utilization of technology and innovation for doing business including online shopping; online market research ; online advertisement ; mobile marketing and social network

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์  คำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML การออกแบบเว็บเพจ  การแสดงข้อความและภาพกราฟิก  การสร้างการเชื่อมโยง  การสร้างมัลติมีเดีย  การสร้างเลเยอร์และตาราง  การสร้างเฟรมและฟอร์ม  การอัพโหลด  เทคนิคการสร้างสีสั้นให้เว็บเพจ

การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ การสร้างเว็บบอร์ด การสร้างสมุดเยี่ยมชม การสร้าง แบบสอบถาม การสร้างฟอร์มรับข้อมูล
การประมวลผลด้วยระบบฐานข้อมูล การเลือกซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน