วิชาภาษาอังกฤษเทคนิค
Asst.Prof. Soontharee Suwansomboon

เป็นวิชาพื้นฐานตัวแรกที่นักศึกษาต้องเรียน