ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การประยุกต์ของอนุพันธ์  การหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต  และการประยุกต์ปริพันธ์