ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การประยุกต์ของอนุพันธ์  ผลต่างอนุพันธ์  การหาปริพันธ์  ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย  ทฤษฎีบทหลักมูล  เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต  และการประยุกต์ปริพันธ์