ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ และการทดสอบไคสแควร์