ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และการตัดสินใจเชิงสถิติ