คำอธิบายรายวิชา :  ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวกำหนด กฎการนับ 

การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม  ลำดับและอนุกรม