ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มการสุ่มตัวอย่างการแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชันของตัวอย่างสุ่มการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และค่าความแปรปรวนของประชากรเดียว และการทดสอบไคสแควร์