ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของภาพและทฤษฎีการมองเห็น การประมวลสัญญาภาพดิจิตอล การแปลงสัญญาณภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การหาลักษณะเฉพาะของภาพเพื่อใช้ในการอ้างถึงภาพ ทฤษฎีการบีบอัดภาพ และทฤษฎีของการรู้จำรูปแบบเบื้องต้น