คำอธิบายรายวิชา

ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และการตัดสินใจเชิงสถิติ

Course Description

Random variables Sampling distributrion Parameters estimate Hypothesis test Analysis of variance Regression anlysis and correlation Time series analysis And Business decision in statistics