คำอธิบายรายวิชา

 สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลคิลเฮไลด์และแอริลเฮไลด์ สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอลและอีเทอร์ สารประกอบแอลดีไฮด์และคีโตนกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และสารประกอบเอมีนและสารชีวโมเลกุล