Seminar in Technology Computer

02-212-318

  ศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าผลงานตีพิมพ์ หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งเน้นความสำคัญของการติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนการเขียนโครงการ การนำเสนอ พร้อมการอภิปรายในที่ประชุม