ประวัติความเป็นมาและความหมายของงานมาลัย วัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบของมาลัย เทคนิคการร้อยมาลัย การประยุกต์งานมาลัยให้เหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่น คุณค่าของงานมาลัย การเก็บรักษาคุณภาพของงานมาลัย