คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฎิบัติการเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้ การแกะสลักผักและผลไม้ในรูปแบบพื้นฐาน การแกะสลักเพื่อการจัดตกแต่งอาหาร โต๊ะอาหาร และสถานที่ตามโอกาส