ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ วิธีการของการโน้มน้าวใจโดยใช้รูปแบบวิธีการต่าง ๆ องค์ประกอบ