ศึกษาแนวคิด ความหมายและวัตถุประสงค์ของงานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการควบคุมการปฏิบัติงาน การประเมินผลการควบคุมภายในการกำกับดูแลกิจการ การวางแผนงานตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ การสื่อสารและรายงานการตรวจสอบ