ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ และความสำคัญของการคิดเชิงสังเคราะห์ การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ความคิด มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน ตลอดจนเทคนิคการคิดเชิงสังเคราะห์ในงานสื่อสารมวลชน