ศึกษาถึงความจำเป็น และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต แนวคิดและวิวัฒนาการด้านการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน ผลที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านองค์การ พนักงาน และภาพรวมในระดับประเทศ การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวัน รวมทั้งการหาแนวทางนำเครื่องมือไปพัฒนางานเพื่อเข้าสู่การสร้างงานคุณภาพ