ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ โดยเทคนิคในกระดาษ เทคนิคบนแผ่นใส การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม (Software) ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และสร้างภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะ 2 มิติ อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพินดา สุวรรณศรี โทร 02282 9009-15 ต่อ 6864 มือถือ 081 7124503 อีเมล์ supindaka@gmail.com