ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลองค์ประกอบของการสื่อสาร อุปกรณ์และสื่อกลางการส่งข้อมูล ประเภทของสัญญาณการส่งข้อมูล ประเภทของเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย และโปรโตคอล