ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวาดภาพและสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก ลักษณะข้อมูลแบบบิตแมปและแบบเวคเตอร์ การบูรณาการตัวอักษรและภาพประกอบให้เป็นสื่อที่น่าสนใจโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบ ฝึกปฏิบัติการตกแต่งภาพ เพื่อใช้ในงานออกแบบการผลิตสื่อทางคอมพิวเตอร์กราฟิก