คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางดนตรีทั้งไทยและสากล คุณสมบัติของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ การนำเครื่องดนตรีแต่ละประเภทประกอบขึ้นเป็นวงแต่ละประเภท ความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมัย อรรถรสที่ได้รับจากดนตรีแบบต่างๆ เน้นให้เกิดความซาบซึ้ง และเน้นคุณค่าของดุริยางคศิลป์เพื่อผลต่อการนำมาใช้ในการผลิตสื่อต่างๆ ใบนี้