ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems):02-212-208

คําอธิบายรายวิชา

สถาปัตยกรรรม เป้าหมายและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล การจัดตารางเวลาการประมวลผล ความร่วมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การป้องกัน การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำกายภาพ หน่วยความจำเสมือน การจัดการหน่วยสำรองข้อมูล จานบันทึก หน่วยเก็บขั้นสาม หน่วยรับเข้า/ส่งออก แฟ้มข้อมูล สารบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบื้องต้น