คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีและกายภาพของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาหาร การประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงในเชิงประกอบอาหารและการแก้ปัญหาในการประกอบอาหารโดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์