ยินดีต้อนรับ เข้าสู่รายวิชา

ระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร

อ.นฤศร มังกรศิลา (HE2032418)

***เมื่อนักศึกษาที่เข้าสู่รายวิชานี้แล้ว 

    นักศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง และยอมรับเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชานี้