เนื้อหารายวิชาออกเป็น 8 หน่วยเรียน  ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโภชนาการมนุษย์  สารอาหารที่ให้พลังงาน สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน  โภชนาการบุคคล  โภชนาการบุคคลเฉพาะโรค  การแปรรูป  การเก็บรักษาต่อสารอาหาร  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฉลากโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ