การเขียนโครงการวิจัยเป็นการนำเสนอแผนการวิจัยที่ได้ออกแบบไว้มาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดแผนการดำเนินการวิจัยตั้งแต่ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และเทคนิควิธีการที่จะนำมาใช้ในแต่ละขั้นตอน