คำอธิบารายวิชาภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ เป็นการศึกษาถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนำเสนอ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอ