กำเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)     แนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน  บทบาทและปฏิญญาอาเซียน  ข้อกำหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน  เป้าหมายและความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคงของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน(Estabishment of Association of Southeast Asian Nations(ASEAN); concepts of ASEAN integration;ASEAN roles and declaration;ASEAN summit’regulation and ASEAN charter;goals and cooperation in political and security,economic and socio-cultural development in the ASEAN region)