คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารและโภชนาการในชีวิตประจำวัน ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมู่ ชนิดของสารอาหารและพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน การกำหนดรายการอาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษา