การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค  การจัดการความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ผลิตอาหาร  การปนเปื้อนและการควบคุมด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร  ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร  การกำจัดของเสียและน้ำทิ้ง  การประยุกต์ใช้หลักการสุขวิทยาที่ดี   และการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    Sanitation and food safety for consumers; food safety management   throughout the food production chain; food   contamination, sanitation control and    food safety; safety in food production;  disposal   of waste and effluents; Good Hygiene Practice (GHP); Hazard Analysis   and Critical Control Point (HACCP); laws   and regulations