ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี  การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง