ศึกษาเกี่ยวกับ  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์   ประวัติศาสตร์ชาติไทย   และสถาบันสำคัญของชาติเพื่อธำรงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน