เทคนิคการจัดดอกไม้ การประยุกตูวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งในงานดอกไม้ การออกแบบสร้างสรรค์งานดอกไม้ เทคนิคการจัดดอกไม้แบบผสมผสานและร่วมสมัย การเก็บรักษาคุณภาพงานดอกไม้