องค์ประกอบและกระบวนการการจัดทำระบบให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กฎหมายการ ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศหลักการพัฒนา โปรแกรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานคหกรรมศาสตร์

Components and process; electronic commerce service system operation; electronic transaction law; stability and safety of information; principles of electronic commerce program development for home economics