การเตรียหมอาหาร  เครื่องมือและอุปกรณ์งานครัว การเลือกซื้อวัตถุดิบ หลักการใช้ความร้อนและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอาหาร การเตรียมและการประกอบอาหาร ประเภทเครื่องปรุงรส เครื่องเทศ ข้าว พืชหัว ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผักผลไม้ น้ำมันและไขมัน