ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องพื้นฐาน เทคนิคการนับ ทฤษฎีของเซต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น การใช้เหตุผลในเชิงคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน
ทฤษฎีกราฟและการนำเอาไปใช้งานในรูปของต้นไม้ ทฤษฎีออโตเมต้า