07-313-317 วิชาศิลปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร (The Art of Food and Dining Table Decoration) เป็นรายวิชาในหลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประเภทของรายวิชาเป็นวิชาชีพเลือก จำนวนหน่วยกิต 3(1-4-4) ใช้เวลาศึกษา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นภาคทฤษฏี 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และภาคปฎิบัติ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาด้วยตนเอง  4  ชั่วโมง  ต่อสัปดาห์  คำอธิบายรายวิชา จะว่าในเรื่องของ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการตกแต่งอาหารและการจัดโต๊ะอาหาร ความสำคัญของศิลปะในการออกแบบจัดตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร หลักการและรูปแบบการจัดตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ในการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร ตลอดจนการออกแบบจัดตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหารให้เหมาะสมกับโอกาสและเทศกาล รวมถึงเทคนิค และวิธีการประกอบอาหารเพื่อการจัดตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการจัดตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร