การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดพาน ประเภทของการจัดพาน หลักและวิธีการจัดพาน การออกแบบ การวิเคราห์กระบวนการประดิษฐ์ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประดิษฐ์ให้เหมาะสม