หลักการสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร โรคและโทษที่เกิดจากอาหาร ระบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลและความปลอดภัยในงานอาหาร

Principles of sanitation; food safety; personal hygiene for food handlers; diseases and foodborne illnesses; systems and laws relating to sanitation and food safety