ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มและไอศกรีม ประเภทของเครื่องดื่มและไอศกรีม หลักการทำเครื่องดื่มและไอศกรีม การจัดตกแต่งเครื่องดื่มและไอศกรีม การคำนวณต้นทุน การพัฒนาสูตรและการควบคุมคุณภาพ

          General knowledge of beverages and ice-cream; types of beverages and ice-cream; principles of beverages and ice-cream making; beverages and ice-cream garnishing; cost calculation; formula development and quality control